scwew

SCWEW prezentacja koordynatorów szkolnych

SCWEW Ropczyce

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Projekt realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorca: Powiat Ropczycko - Sędziszowski

Wartość projektu: 1 817485,52 zł

Okres realizacji projektu: 1.08.2021 r. – 30.06.2023 r.

Powiat Ropczycko - Sędziszowski wyznaczył na SCWEW w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach. W ramach działań SCWEW porozumienia podpisali i współprace podjęło 7 przedszkoli/szkół ogólnodostępnych, których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko – Sędziszowski oraz Gmina Sędziszów Młp.:

1. Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej,

2. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp.,

4. Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 w Ropczycach w Zespole Szkół im. Ks. dra Jana Zwierza

w Ropczycach,

5. Technikum nr 1 w Sędziszowie Młp. w Zespole Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.,

6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Ropczycach w Zespole Szkół Agro Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach,

7. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zagorzycach Dolnych.

„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) to specjalistyczny zespół działający w przedszkolu specjalnym/szkole specjalnej/placówce specjalnej

– prowadzącej działalność edukacyjną – oraz korzystający z jej zasobów kadrowych

i merytorycznych, a także zasobów zewnętrznych, tj. innych podmiotów. Celem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju,

z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Podejmowane działania w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola/szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej − budować zasady społeczeństwa włączającego”.

Model Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacje Włączającą

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Marzec 2021 r.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie

i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca (SCWEW).

Realizacja projektu obejmuje 8 etapów, założone przez SCWEW w Ropczycach efekty do realizacji na poszczególnych etapach to m.in.:

1. Powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, którego rolę będzie pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach. Powołanie i zatrudnienie zespołu kadry SCWEW oraz koordynatorów edukacji włączającej,

2. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy przedszkola i szkół objętych wsparciem,

3. Przeprowadzenie przez Lidera spotkań z radą pedagogiczną,

4. Zawarcie porozumienia o współpracy z podmiotami współpracującymi z SCWEW,

5. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu,

6. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów SCWEW,

7. Konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkola/szkół,

8. Spotkania/konsultacje w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami, indywidualnych programów nauczania indywidualnego, indywidualnego toku nauki, indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

9. Spotkania konsularne związane z opracowaniem i dostosowaniem programów oraz nauczaniem, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy,

10. Wsparcie specjalistyczne dla rodziców/dzieci/uczniów,

11. Konsultacje eksperckie dla dzieci/uczniów/rodziców/nauczycieli – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży/ neurolog dziecięcy,

12. Konsultacje eksperckie/specjalistyczne dla dzieci/uczniów/rodziców/nauczycieli

w zależności od potrzeb,

13. Rady szkoleniowe mające na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkola/szkół ogólnodostępnych,

14. Konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania sprzętu,

15. Konferencja otwierająca skierowana do społeczności lokalnej,

16. Przeprowadzenie kampanii społecznej wspierającej rozwój społeczności lokalnej,

17. Obserwacje wspierające/ superwizje koleżeńskie,

18. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i dyrektorów,

19. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych,

20. Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi,

21. Zorganizowanie i utworzenie przez Zespół SCWEW co najmniej 1 sieci współpracy

i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych,

22. Zorganizowanie konferencji „Porozmawiajmy o dzieciach – RAZEM DLA AUTYZMU”,

23. Zorganizowanie konferencji „Dni Godności”,

24. Przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych działań,

25. Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt,

26. Opracowanie publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCW 

 

Spotkanie zespołu SCWEW

16 listopada 2021 roku w siedzibie SCWEW w Ropczycach odbyło się spotkanie Lidera, Ekspertów oraz Koordynatorów edukacji włączającej i współpracy. Spotkanie dotyczyło analizy terminarza zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dedykowanych dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Zorganizowanie zajęć specjalistycznych jest planowane w związku z analizą rozpoznawanych na bieżąco potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Zajęcia zostały ustalone w oparciu o przeprowadzoną w szkołach ogólnodostępnych diagnozą pogłębioną. Pani Marzena Jakubek-Lider SCWEW przedstawiła ogólną analizę wyników diagnozy pogłębionej i zakres wsparcia poszczególnych przedszkoli/ szkół. Podczas spotkania zostały również przedstawione zagadnienia dotyczące nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (WWR) oraz działań realizowanych w projektach unijnych. „ Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „ i „Model Dostępnej Szkoły”. Omówione zostały także bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania SCWEW w tym harmonogram działań w okresie 15.11-31.12.2021r.

19 listopada 2021r. na spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w obecności samorządowców, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, rodziców, zespół SCWEW przeprowadził warsztaty "Praca z grupą zróżnicowaną w edukacji włączającej – wyzwanie dla nauczycieli. Różne potrzeby, różne możliwości, równe szanse".

Celem warsztatów było przedstawienie, w jaki sposób funkcjonują osoby z różnymi potrzebami edukacyjnymi, z których niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy oraz, że praca z grupą zróżnicowaną jest wyzwaniem dla nauczycieli, dyrektorów i organów prowadzących. Różne potrzeby, różne możliwości, równe szanse - nasz eksperyment odbywał się podczas wyreżyserowanej lekcji szkolnej, a uczestnikami byli zaproszeni goście. Uczestnicy warsztatów doświadczyli jak zróżnicowane potrzeby wpływają na proces edukacji i rozwoju. Praca w grupie zróżnicowanej wymaga rozpoznania potrzeb oraz dostosowania procesu nauczania- uczenia się do zróżnicowanych możliwości dzieci, zorganizowania odpowiedniej przestrzeni edukacyjnej, zapewnienia w szkole niezbędnych pomocy edukacyjnych i urządzeń. Najważniejszym jest jednak budzenie świadomości społecznej i tworzenie klimatu wzajemnej akceptacji. SCWEW to ważny element kształtowania systemu edukacji, w którym stwarza się warunki do pełnego rozwoju wszystkim osobom uczącym się. Podczas spotkania przedstawiono główne założenia działalności Specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej oraz informacje o wsparciu oferowanym w SOSW w Ropczycach i systemie kompleksowego wsparcia tworzonym wspólnie z partnerami zaproszonymi do współpracy.

Spotkanie uświetnił patriotyczny spektakl, przygotowany przez dzieci z przedszkola Ogród Dobrych Serc.

 

Inauguracja Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

3 grudnia w Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami i Europejskim Tydzień Autyzmu zainaugurowano działalność Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w Ropczycach w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczymw Ropczycach gościła Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pani Marzena Machałek. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ropczycach przygotowali piękną część artystyczną prezentując swoje liczne talenty, a spotkanie z Panią Minister Marzeną Machałek utwierdziło w przekonaniu, że szkoła jest miejscem, które zawsze wspiera uczniów i nigdy nikogo nie wyklucza.

 

Zapraszamy nauczycieli, koordynatorów oraz rodziców z placówek partnerskich.

Od stycznia 2022 w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Ropczycach (SCWEW) funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wspomagającego pracę

z dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami.

Wypożyczalnia działa

w godzinach:

Poniedziałek 10.25 -11.20

Wtorek 14.00 -18.30

Środa 13.00 -14.30

Czwartek 14.00 -16.00

Piątek 9.35 -10.16

 

15 marca 2022r

„Różne potrzeby, różne możliwości, równe szanse”- pod takim hasłem 15 marca 2022r odbyła się konferencja zorganizowana przez zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach pilotażowego wdrażania modelu SCWEW.

Konferencja skierowana była do społeczności lokalnej, samorządowców, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców i uczniów województwa podkarpackiego. Podczas konferencji zaproszeni specjaliści i eksperci omówili zagadnienia związane
z założeniami wdrażania modelu SCWEW i edukacji włączającej oraz o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i wpływem pandemii na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci
i młodzieży.

Dziękujemy prelegentom:

Dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Edukacji Panu Tomaszowi Madejowi

Wicestaroście Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego Pani dr Bernadecie Frysztak,

Kierownik Projektu Pani Agnieszce Pietryce,

Pani dr hab. prof. Beacie Jachimczak,

Pani dr n. med. Marzenie Pelc- Dymon,

Pani doktor Małgorzacie Bocheńskiej,

Panu dr hab. Arturowi Woźnemu, wszystkim uczestnikom, którzy zaszczycili nas swoją osobistą obecnością jak i łącząc się z nami w sposób zdalny. Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Rauch – Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty za obecność, rekomendację i patronat nad wydarzeniem.

Zespół SCWEW Ropczyce

 

W środę 18.05.2022 r. w ZSA-T odbyły się indywidualne i grupowe konsultacje Dyrektora, Koordynatora szkolnego SCWEW i Nauczycieli z Ekspertami i Specjalistami SCWEW

Warsztaty Decoupage

18 maja w naszej szkole odbyły się zajęcia modelowe z decoupage w ramach współpracy z SCWEW w Ropczycach. Nauczyciele pod okiem specjalistów uczyli nas jak przyozdobić świece i świeczniki techniką decoupage. Metoda okazała się bardzo łatwą i relaksującą, którą można wykorzystać do pracy z młodzieżą.