ZMIEŃ SWOJE PRZYZWYCZAJENIA

Nie wyrzucaj do śmieci jedzenia!

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego we współpracy z Caritas, Bankiem Żywności oraz Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oszacowano, iż w roku 2017 wytworzonych zostanie ponad 500 tys. ton odpadów komunalnych, w których najwięcej bo 35 % znajduje się pozostałości kuchennych. W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody. W załączniku lista produktów, a także wykaz punktów przyjmowania żywności.

http://spropczyce.pl/page/show/1460,zmien-swoje-przyzwyczajenia-nie-wyrzucaj-do-smieci-jedzenia